Algemene voorwaarden van Online bureau noord
1. Werkingssfeer, wijzigingen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) van Online bureau noord (hierna te noemen OBN) gelden voor alle producten en diensten van OBN.
1.2. OBN levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook, wanneer de klant algemene voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. Ook gelden uitsluitend de door OBN gehanteerde AV als OBN, met wetenschap van tegenstrijdige of van hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.
1.3. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van OBN gelden voor afzonderlijke producten, met name voor domeinen,  aanvullende specifieke voorwaarden, Deze aanvullende voorwaarden gelden ook als het product slechts een onderdeel van het door de klant geboekte pakket is, dat tevens andere producten en diensten bevat.
1.4. OBN kan deze AV wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien de klant niet binnen de door OBN gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijziging aankondiging wijst OBN de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt.
1. 5. OBN kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst, aan het e-mailadres van de klant sturen.
2. Producten en diensten van OBN
2.1 De diensten van hosting, e-mail servers en domeinregistratie worden door een derde partij uitgevoerd. OBN is hierbij de intermediaire partij.
2.2.
De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.
2.3. De beschikbaarheid van de derde partij beschikbaar gestelde servers en van de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar. Hiervan uitgezonderd zijn tijden waarin de betreffende servers niet bereikbaar zijn vanwege technische of andere problemen, die niet binnen de invloedssfeer van OBN liggen (overmacht, schuld van derden, enz.).
2.4. De door derde partij voert ten behoeve van veilig stroomgebruik, ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voor zover gewichtige redenen dat rechtvaardigen. De derde partij zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal OBN de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het herstel van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.
2.4. OBN kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met inachtneming van de belangen van de klant en OBN in redelijkheid voor de klant acceptabel is.
2.5. Om de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van de systemen, netwerken, programma’s, toepassingen en gegevens van OBN en derden duurzaam te waarborgen kan de derde partij alsmede OBN programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden en links geheel of gedeeltelijk uitschakelen of wijzigen inclusief het uitvoeren van updates, upgrades of het uitbrengen van een nieuw versie, voor zover dit met afweging van de belangen van andere klanten voor de klant acceptabel is. Dit geldt met name voor programma’s, toepassingen, scripts en apps waarvan de supportperiode van de fabrikant of de community is verstreken.
2.6. Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt de derde partij en OBN zich het recht voor het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.
2.7. Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging door bijvoorbeeld een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of eenvoudig aanpassingen van zijn systemen.
2.8. Overdracht van het gebruik van servers (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme derden is verboden.
2.9. Het gebruik van servers voor het verlenen van anonimiseringsdiensten is uitgesloten.
2.10. In geval van gebreken geldenzijn de wettelijke garantieregelingen van toepassing.
2.11. Voor een aantal aanvullende diensten ontstaan er voor OBN kosten, die wij doorberekenen aan onze klanten in de vorm van een servicevergoeding. Het gaat daarbij om diensten zoals bijv. contractoverdracht, reactivering van een opdracht of een hernieuwde factuurverzending.
3. Auteursrechten, licenties, eigendomsvoorbehoud
3.1. OBN verleent de klant met betrekking tot de ter beschikking gestelde programma’s, toepassingen, scripts een apps een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Met name is derhalve een verkoop niet geoorloofd. De klant zal de kopieën van de ter beschikking gestelde software na beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken en deze wissen. Voor open source software gelden deze bepalingen niet, hierop zijn uitsluitend de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.
3.2. Voor het overige zijn de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten van toepassing.
3.3. De door OBN ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven website gebruiken. Het is niet toegestaan gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst moet dit materiaal worden gewist.
3.4. Voor zover de klant zelf licenties o.i.d. wil opzetten, beheren of verlenen voor de door OBN ter beschikking gestelde diensten is hij verplicht de licentieverlening op correcte wijze te laten plaatsvinden. Dat geldt met name wanneer hij technische parameters beheert die doorslaggevend zijn voor de omvang van de licentieverlening, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikte cores of het aantal toegangsgerechtigde gebruikers.
3.5. In geval van schending van deze bepalingen is OBN gerechtigd, de website, waarop inhoud of software van de sitebuilder in strijd met de licentie wordt gebruikt, of het project, waarvoor de sitebuilder in strijd met de licentie wordt gebruikt, te blokkeren dan wel te doen blokkeren totdat rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond.
3.6. Hardware en overige goederen blijven eigendom van OBN tot het moment van volledige betaling van de desbetreffende factuur.
4. Betalingsvoorwaarden
4. 1. Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere factuurperiode is overeengekomen. Betalingen van de klant vinden plaats door middel van bankoverschrijving. De klant zal bij betaling klantnummer en factuurnummer vermelden zoals deze staan vermeld op de door OBN verzonden factuur. De klant respecteert de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur.
4. 2. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn opeisbaar na afloop van de desbetreffende afrekenperiode. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn gebaseerd op de desbetreffende actuele prijslijst die OBN naar redelijkheid vastlegt.
4. 3. OBN plaatst voor elke betaling een elektronische factuur in de info mail van de klant.
4. 4. OBN kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst wijzigen met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand. Indien de klant niet binnen de door OBN gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst OBN de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen geen bezwaar maakt.
4. 5. Vorderingen van OBN kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, zijn vastgesteld.
4. 6. OBN heeft binnen een redelijk kader het recht om diensten te blokkeren tot de klant de verschuldigde vergoeding heeft betaald.
4. 7. De klant is ook zonder herinnering in verzuim, als hij het verschuldigde bedrag niet binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de factuur betaalt. Bepalend is hierbij dat het bedrag binnen deze termijn op de rekening van OBN wordt bijgeboekt.
4. 8. Heeft de klant een betalingsachterstand ook na een herinnering met een redelijke betalingstermijn niet betaald, kan OBN de overeenkomst per direct om gegronde redenen beëindigen. Een gegronde reden voor een directe opzegging van de overeenkomst door OBN bestaat met name ook als een insolventieprocedure over het vermogen van de klant is aangevraagd, geopend of geweigerd vanwege het ontbreken van vermogen.
4. 9. In geval van betalingsverzuim kan OBN een vergoeding verlangen van de hierdoor ontstane schade. OBN kan eveneens een vergoeding verlangen voor kosten die ontstaan door terugboekingen waarvoor de klant verantwoordelijk is.
5. Plichten van de klant
5. 1. De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dat geldt met name voor de adresgegevens, en het e-mailadres.
5. 2. De klant beheert zijn wachtwoorden en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Hij is verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via zijn toegangsgegevens en wachtwoorden gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.
5. 3. De klant is verplicht zijn systemen, programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden, links en andere onderdelen in te richten volgens de actuele Best Practices of de branchenormen op het gebied van informatiebeveiliging, zodat de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit, en de belastbaarheid van systemen, netwerken, programma’s, toepassingen, cripts, apps, bestanden en gegevens van OBN, andere OBN klanten of derden geen hinder ondervinden en niet in gevaar worden gebracht.
5. 4. Bij bepaalde servers heeft de klant alleen administratorrechten. OBN kan deze servers niet beheren. De klant dient derhalve beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig over bekend wordende veiligheidslekken te informeren en bekende veiligheidslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma’s of andere programma’s die OBN ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de klant niet van deze verplichting.
5. 5. De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen van de door OBN ingeschakelde derde partij noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende databases nogmaals kosteloos overdragen op de server van de door OBN ingeschakelde derde partij
5. 6. De klant zorgt ervoor, dat met zijn domein(en) en aangeboden inhoud geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften of rechten van derden.
5. 7. De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud on-demand aan te bieden, die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud, die oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt. Indien dit wel wordt geconstateerd verbeurd de klant een onmiddellijke opeisbare schadesom van € 10.000,- zegge tienduizend euro per website  te verhogen met een schadesom van € 5.000 ,- zegge vijfduizend euro per afbeelding. Tevens zal betreffende website door OBN in beheer worden genomen en worden overgedragen justitie zonder dat daarvoor verdere verzoeken van justitie vooraf voor noodzakelijk zijn.   
5. 8. Het gebruik van de OBN diensten voor de verspreiding van schadelijke programma’s of oneigenlijk functionerende botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging in strijd met het toepasselijk recht, is verboden. OBN zal bij constateren de diensten direct beëindigen en de klant verbeurd een onmiddellijke opeisbare schadebedrag van € 10.000,- zegge tienduizend euro. 
5. 9. De klant sluit met OBN een overeenkomst ter verwerking van gegevens volgens Artikel 28 van de AVG, zodra OBN in opdracht van de klant persoonsgebonden gegevens verwerkt.
6. Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen
6. 1. OBN kan diensten blokkeren als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van systemen, netwerken, programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden en gegevens van OBN, andere klanten van OBN of derden in de zin van paragraaf 5.3 gestoord worden. Dit geldt ook dan, als OBN op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft dat zich een dergelijke storing voordoet. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server uitvoert of waarvoor de server van de klant door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan OBN de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.
6. 2. Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten is, kan OBN de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen, als er voor OBN geen redelijkerwijs van haar te verlangen mogelijkheid bestaat, aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen een einde te maken.
6. 3. Indien derden aannemelijk maken dat hun rechten worden geschonden door aangeboden inhoud of domeinen of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of inhoud, kan OBN de inhoud blokkeren, zolang de schending of het geschil met de derde over deze schending voortduurt.
6. 4. Indien de eventuele schending door een domein plaats vindt, kan OBN ook maatregelen treffen waardoor het domein onbereikbaar wordt. In gevallen, waarin de schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen lijkt vast te staan, kan OBN de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.
6. 5. Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 5.7 kan OBN in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke opzegging zonder inachtneming van een opzegtermijn uitspreken.
6. 6. Indien de klant in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 5.8 handelt kan OBN de diensten blokkeren.
6. 7 Zolang om voorgaande redenen een dienst geblokkeerd is blijft OBN’s recht op betaling voortbestaan.
6. 9. OBN kan bij verwijtbare schendingen van de klant van de verplichtingen als omschreven in paragraaf 5 een vast bedrag aan schadevergoeding verlangen ter hoogte van de normalerwijze te verwachten schade. Partijen behouden het recht een uitgebleven,lagere of hogere schade aan te tonen.
7. Vrijwaring
De klant vergoedt aan OBN alle schade, die uit schending van de vorenstaande regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. OBN informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.
8. Aansprakelijkheid van OBN
8. 1. OBN en de door haar ingeschakelde derde partij is uitsluitend aansprakelijk voor schade door opzet en grove nalatigheid van OBN of derde partij of een van haar hulppersonen. Indien OBN of de door OBN ingeschakelijkde derde partij of een van haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die OBN bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.
8. 2. Deze beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid).
8. 3. Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is de aansprakelijkheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de som van de contractuele vergoedingen, die de klant in een periode van twee jaar voor het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het kader van de concrete overeenkomst aan OBN heeft betaald.
9. Looptijd van de overeenkomst, opzegging
9. 1. Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij niet door een van beide partijen met een termijn van een 2 maanden tegen het einde van de desbetreffende looptijd wordt opgezegd. Indien de eerste looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, bedragen de verlengingsperiodes steeds een jaar.
9. 2. Indien de klant bij een opzegging niet tevens de verwijdering van een domein in opdracht geeft, kan OBN het domein na de beëindiging van de overeenkomst en na afloop van een redelijke termijn teruggeven aan de verantwoordelijke toewijzingsinstantie. OBN wijst er hierbij op, dat in dit geval een vergoedingsplicht van de klant jegens de toewijzingsinstantie kan blijven bestaan.
9. 3. Alternatief kan OBN het domein na afloop van een redelijke termijn ook laten verwijderen., dan wel het domein in eigendom nemen
9. 4. Indien OBN een overeenkomst rechtmatig wegens betalingsverzuim of om gewichtige redenen beëindigt, kan OBN na een redelijke termijn overgaan tot verwijdering van het desbetreffende domein, voor zover de klant geen andere instructie heeft gegeven.
10. Informatie herroepingsrecht
Herroepingsrecht
Na registratie en bevestigd van de registratie via elektronische weg van de domeinregistratie heeft u geen recht meer op herroeping van de domeinregistratie
U heeft recht op herroeping zolang de hosting nog niet door OBN via elektronische weg is bevestigd.
11. Bevoegd gerecht, toepasselijk recht,
11.1 Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande,
een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.
11.2 Alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen uit andere hoofde tussen Koper en Verkoper
worden beheerst door het Nederlandse recht

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26-01-2024 en gaan van rechtswege in per 26-1-2024